مشارکت

Offering

هدیه ، سهم خداوند، حمایت پناهجویان

Bank

از طریق حساب بانکی Unley Park Baptist ارسال کنید

Account details
Unley Park Baptist Church
BSB 704 922
Account No. 100006488

Transfer Description: “Iranian Church”

Credit Card

با استفاده از کارت اعتباری بدهید